PageView Facebook

การตรวจสอบโควตาการลาผ่าน Line OA

  โควตาการลา สามารถตรวจสอบจำนวนโควตาการลาต่าง ๆ ที่ได้รับตามปีโควตา และตรวจสอบจำนวนวันที่มีการใช้โควตาการลาไป หากต้องการให้ระบบอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้กดคำนวณโควตาการลา และตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง


โควตาการลา

สามารถตรวจสอบผ่าน Line OA ได้ที่เมนูโควตาการลา และเลือกปีที่ต้องการตรวจสอบ