PageView Facebook

การใช้งานของหัวหน้างาน

การใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชัน และเว็บเบราว์เซอร์เบื้องต้นของหัวหน้างาน ในส่วนนี้จะเป็นการอนุมัติเอกสารพื้นฐานต่าง ๆ ของพนักใต้สังกัดที่ได้กำหนดเป็นผู้อนุมัติให้กับพนักงาน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานเข้า-ออกประจำวัน, ปฏิทินการทำงาน, กะการทำงาน-วันหยุด รวมถึงการลงเวลาทำงานให้กับพนักงานโดยการใช้ฟังก์ชันสแกนลูกทีม

ทั้งนี้หัวหน้ายังสามารถอนุมัติเอกสาร หรือขอเอกสารแทนให้กับพนักงานบนเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงการการจัดกะทำงานวันหยุดได้อีกด้วย


วิธีการกำหนดสิทธิ์

วิธีการกำหนดสิทธิ์  MANAGER : ผู้จัดการ เพื่อใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ให้เข้ามาที่ข้อมูลพนักงาน และเลือกที่ตั้งค่า


หลังจากนั้นเลือกตั้งค่าผู้ใช้ เลือกจัดกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อกำหนดสิทธิ์ได้เลย


ให้เลือกที่ MANAGER : ผู้จัดการ และกดที่ไอคอน > เพื่อโยนสิทธิ์ให้กับพนักงาน และทำการกดยืนยัน