PageView Facebook

การใช้งานของหัวหน้างาน Line OA

  การใช้งานของหัวหน้างานเพื่ออนุมัติเอกสาร หรือตราจสอบการลงเวลาการทำงานของพนักงาน ผ่าน Line OA หากหัวหน้างานมีสิทธิเป็นผู้อนุมัติเอกสารของพนักงานภายใต้สังกัด


การอนุมัติเอกสาร

สามารถเข้ามาทำการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ที่พนักงานขอเข้ามาได้ที่เมนูอนุมัติเอกสาร โดยบุคคลที่สามารถเห็นเอกสารต่าง ๆ ที่พนักงานขอเข้ามาได้นั้น จะต้องเป็นผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสารให้กับพนักงาน



การตรวจสอบการลงเวลาการทำงานของพนักงาน

ให้มาที่เมนูเวลาเข้าออกประจำวัน หลังจากนั้นให้เลือกวันที่ต้องการ และกดค้นหา