PageView Facebook

หลักการคำนวณโควตาแบบเฉลี่ย(Pro Rate) ของระบบ Humansoft

ระบบ Humansoft มีหลักการคำนวณโควตาการลา Pro Rate 2 แบบ ดังนี้

1. Pro Rate โดยคำนวณจาก วันที่เริ่มงาน

2. Pro Rate โดยคำนวณจาก วันที่บรรจุ

วิธีการเลือกว่า จะคำนวณ Pro rate โดยนับจากวันที่เริ่มงาน หรือวันที่บรรจุ