PageView Facebook

ไม่สามารถเปลี่ยนกะการทำงาน หรือวันทำงาน-วันหยุดได้

ในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนกะการทำงาน หรือวันทำงาน-วันหยุดได้ อาจเกิดได้จากมีการขอเอกสารโอทีในวันนั้น ๆ ซึ่งหากมีการขอเอกสารโอที ระบบจะมีการบล็อกเพื่อไม่ให้แก้ไขกะการทำงาน และวันหยุด เนื่องจากเอกสารโอทีจะมองที่กะการทำงาน และสถานะวันทำงานในวันนั้น ๆ ในกรขอเอกสาร ดังนั้นจะต้องลบเอกสารโอทีก่อน จึงจะทำการเปลี่ยนกะการทำงานหรือวันหยุด-วันทำงานได้


สำหรับการตรวจสอบ และการลบเอกสารโอที

ขั้นตอนแรกให้กดที่การประมวลผลเงินเดือน มากดที่การคำนวณเงินเดือน เลือกเมนูคำนวณเงินเดือน เลือกรอบเดือนที่ต้องการ จากนั้นให้กดที่คำนวณเงินเดือนรายบุคคล และเลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการ


หลังการเลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการแล้ว ให้กดที่รูปแว่นขยายของเอกสารโอที ในวันที่ติดปัญหา


หลังจากกดที่แว่นขยายแล้ว สำหรับเอกสารที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ให้กดตรวจสอบ จากนั้นกดที่แว่นขยายในวันที่ต้องการอีกครั้ง และกดลบเอกสารออก